Sympózium Duchovní odkaz Jana Amose dnešku

V pondělí 18. dubna 2016 pořádal ROSEKRUCIÁNSKÝ NADAČNÍ FOND první akci, a to sympózium pro laickou i odbornou veřejnost na téma Duchovní odkaz Jana Amose dnešku.

Sympózium navštívilo přibližně 60 osob a atmosféra celého děje byla značně inspirující, hluboká, radostná a otevřená. Veřejnost oslovili komeniologové z Akademie věd ČR a filozofické fakulty Univerzity Pardubice, představitelé holandské Bibliotheca Philosophica Hermetica a Lectorium Rosicrucianum. Jednotlivé příspěvky tvořily harmonický celek a dávaly odpovědi a vzbuzovaly otázky. Ze sympózia je pořízena nahrávka, kterou hodláme později rovněž zpřístupnit.

A pokud se ptáte, proč děláme sympózium o Komenském? Můžete se dále ptát a přemýšlet.

Jaký je dnešní svět ve srovnání se světem v sedmnáctém století?
Jsou dnes ještě platná odhalení a texty Jana Amose Komenského?
Jak zakoušíte každodenní život, jak ho známe dnes? Je labyrintem – jak ho popsal Komenský?

Procházíme-li labyrinty vlastních životů, dozvídáme se skrze ně, jak vypadá svět na zemi kolem nás. Můžeme hovidět jako školu, kde se dozvídáme, jaké jsou zákonitosti pozemského života. Avšak pro překročení těchto zákonitostí, je zapotřebí najít cestu do říše vlastního srdce. Tam je ukryto semeno, které čeká na to, až bude zasazeno do té pravé půdy, až na něj zasvítí pravé světlo, aby mohlo klíčit a vyrostlo do stavu, který nám bude moci ukázat svět vně labyrintu.

Jan Amos Komenský, byl inspirován tím, co vyrostlo, ze semene v jeho srdci. Z tohoto semene, vnitřního zdroje inspirace, čerpal sílu učit lidstvo užívat myšlení a vlastní existenci v pravé službě světlu.

„Pansofia“ učiní tuto sílu dostupnou každému jedinci. Cesta světla „Via Lucis“ je pak výsledkem setkání s bratry Růžového kříže, kteří volají po obnovení našeho pohledu na svět.  Když to vše Komenský pochopil, našel „ráj srdce“, což je pravá existence a cíl života služebníka Světla. Jan Amos Komenský překročil svoje osobní potřeby a zůstal věrný „tomu jedinému nezbytnému“.

Sympózium a také související výstava jsou svědectvím o zdroji, ze kterého Komenský čerpal svou inspiraci.
A my doufáme, že všichni najdeme inspiraci dostat se za vlastní hranice poznání, za hranice labyrintu pozemského života.