Zvěst Bratrstva Kříže s Růží

FF_prebal

Spis Fama Fraternitatis Rosekruciánů byl určen jako provolání k vládcům a učencům Evropy, byl poprvé vydán v Kasselu roku 1614 a rozšířil se do celé Evropy.
V Praze byl znám skupině zasvěcenců, která tehdy komunikovala se svými německými „kolegy“ ještě před jeho vydáním.

Autorem je dnes zapomenutý a znovu objevený Tobias Hess a Tübingenský kruh.
Za spisem jsou skryty všechny tehdejší kapacity původní vědy, původního královského umění stavby a religio – původního náboženství.

Jan Amos Komenský z této knihy vycházel při psaní své didaktiky, všeobecné nápravy věcí lidských, její části pansofie, Cesty světla i v tom Jediném nezbytném.

Hlavním posláním zvěstování je reformace a umožnění všem dozvědět se pravdu o Bohu, vesmíru a světě. A to jak říkal i Komenský, již od útlého věku.

Přinášíme nový český překlad této knihy jednoho z nejstarších německých originálů, spolu s ezoterickým vysvětlením Jana van Rickenborgha, filosofa a spoluzakladatele duchovní školy Lectorium Rosicrucianum – moderního Kříže s Růží. I on popisuje na základě bratrstva R. C. nutnost reformace nyní a v Evropě. Přináší moderní „vodnářskou“ řeč pro vysvětlení, co zvěstovali bratři R. C. a co je skryto v hlubinách křesťanských mystérií a evangelií.

Moderní zvěstí bratrstva R. C. je pak kniha Dei Gloria Intacta – Boží sláva je nedotknutelná – jeden ze 4 axiomů nalezených v hrobce otce, bratra C. R. C.
Další axiomy byly – Prázdný prostor neexistuje (kniha vydaná Lectoriem Rosicrucianum),
Jařmo zákona, Svoboda evangelia a poslední Dei gloria Intacta.(kniha vydaná Lectoriem Rosicrucianum – viz www.rosicrucianum.cz)


Joost R. Ritman (zakladatel Bibliotheca Philosophica Hermetica v Amstrdamu – http://www.ritmanlibrary.com/)

Tobias Hess (1558 – 1614), Chistoph Besold (1577-1638) a Johan Valentin Andreae (1586-1654) budou nerozlučně spjati historií bratrstva Růžového Kříže, které se v roce 1604 ohlásilo jako nová duchovní síla, jako nová hvězda ve znamení Serpenta a Cygna.
Velký zisk, který nám plyne z těch předešlých let je to, že tito muži sňali závoj, mlhovinu, rozpustili charakter legendy, kterým byla obestřena geneze lidstva.
Zvláštní význam má Tobias Hess, muž prorocké síly, pro nějž byla základem Bible, a který na základě jejího poznání učinil základním kamenem svého života: Ježíše Krista. Byl to Tobias Hess, který důkladným studiem Bible ověřil, že obsahuje skrytou chronologii, která promlouvá za prostřednictvím chrámové míry z knihy Zjevení 11,1 „Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: Vstaň a změř boží chrám i oltář a všechny, kteří se tam klanějí“ a kterou lze spočítat pomocí klíče Davidova z knihy Zjevení 3,7.“ Když on otvírá, nikdo nezavře, když on zavírá, nikdo neotevře“
Především v knize Genesis vysledoval genezi světa a historii lidstva viděl ji v nerozlučném spojení s jedním velkým, ohnivým, božským znamením, s plamenným trojúhelníkem, Trigonum Ingenum – Otec, Syn a Duch Svatý.
V této souvislosti je zde třeba připomenout jeho axiomy, které byly také popsány ve spise Fama Fraternitatis, základním díle bratrstva Růžového Kříže.
Ve spise ‚Tobias Hess Nesmrtelnost‘, který byl vydán k výročí úmrtí Hesse, 24.11.1614, tedy před 402 lety, říká o Hessovi J.V. Andreae následující: ‚Oh Hess si nic nedělá z toho, jestli tě nazývám otcem, bratrem, učitelem nebo průvodcem: vysloužil jsi si vše v jedné osobě.‘
Johan V. Andreae popsal ve svém spise velmi podrobně, čeho T.Hess dosáhl a jaký to byl velký duch a co nejvíce podporoval, tedy zejména to, že Bůh je poznatelný skrze trojjediný přístup:
Za prvé lze se o Bohu dozvědět z hlubšího porozumění svatému písmu v cestě poznání proroků, apoštolů, evangelistů a především od mučedníků, jak je to popsáno.
Za druhé poznat Boha skrze hluboké prohledání živoucí přírody a tím se v ní stát lékařem, znalcem léčení, stát se jeho živoucím následovníkem.
Za třetí tím se stát nositelem kříže, jakožto živoucí člověk, prakticky uskutečňovat cestu Krista v činu lásky k ostatním a ve službě lidstvu.
Z tohoto úhlu pohledu musíme také chápat obraz času, že se projevuje jako manifestace trojjedinosti Trigonum Igneum. To bylo uskutečnění duchovní reformace jak pro Hesse tak také pro Luthera, která byla zahájena v roce 1517. Můžeme uchopit ducha Tobiase Hesse pokud jsme schopni analyzovat jeho závěry, které získal díky svému hlubokému duchovnímu poznání.
Pro Tobiase Hesse to bylo vždy tak, stejně jako v předcházející historii nebo v Bibli nebo jak je to popsáno Proroky, že osvobození boha je mysterium je to předání božského zásahu/intervence o tom, že Bůh je svázán se stvořením a lidmi.
Stvrzení tohoto nacházíme v biblických příbězích Knihy Genesis, Daniel, Esra, Joel a Proroků, ale především v Apokalypse je stvrzení toho, že Bůh je přímo nebo skrze proroky svázán s lidstvem.
Proto vždy bývala a je historie lidstva příběhem, kde na jedné straně se zjevuje božské naplnění jako Trigonum Igneum, Otce, Syna a Ducha. A na druhé straně byly a jsou písma Proroků mostem svazujícím Boha a lidstvo, aby mohlo být dosaženo mysteria opětovného pročištění božskou plností.
Proto je Tobias Hess zakladatelem rosicruciánského proroctví, kde pevně ustanovil, že musí přijít nová fáze lidstva, kterou pojímal jako třetí zjevenou formu božství, trojjedinost, především jako periodu, v níž se zjevuje svatý duch (Drei terio quodam saeculo).
Mnoho ze svých poznámek, ze kterých se později ukázalo, že formovaly důležité části Fama Fraternitatis, zakládal na svém exempláři Bible, kterou stavěl níže než exemplář od Sebastiana Castellio, která byla vytištěna v roce 1573 v Baslu. Tato kniha byla, jak to zdůraznil Sebastian Castellio na titulní straně, mezi těmi málo knihami, které Tobias Hess po své smrti po sobě zanechal. Byla to kniha, kterou upřednostňoval, když byl naživu. Tento překlad Bible, který přinesl opravdu učený a zbožný Sebastian Castellio, stavěl na první místo.
V této knize najdeme popisy, které odkazují na periodu počátku 17. století jako na periodu zjevení ducha, Trigonum Igneum Sancti Spiritus.
Tobias Hess, byl na koni června/začátkem července 1605 povolán k zodpovědnosti, kvůli svým názorům na blížící se zlatý věk nebo také ‚Saeculum Spiritus Sancti‘ (Věk Svatého ducha) na Teologickou fakultu na Universitu v Tübingenu.
Napsal svému zemskému pánovi ospravedlňující latinský a německý spis.
V latinské verzi informoval zemského pána o své vizi lva ze 4. knihy Esra a jeho budoucí bitvě s orlem, kterou prožil ve svých mladých letech. Pro Hesse stál zlatý věk přímo před nimi a ve vévodovi Virtemberském spatřoval toho lva, který formuje církev ze severu, a který povede obnovenou Evropu.
V německém spise vysvětloval Hess vévodovi základ toho proč počátek obnovy Evropy spatřuje přímo před nimi: ‚Neboť ten čas musí být blízko!‘ tak to napsal Tobias Hess ‚…a bude časté vidět a slyšet zázrak za zázrakem a varovné obrazy velkých kruhů jeden přes druhý, Trigonum Igneum. Což bude podpořeno svatým písmem, což neznamená a neohlašuje nic jiného, než Krista nyní toho, který nyní falešně představuje hlavu církve a je mučen, trestán a odehnán.‘
Toto Trigonum Igneum nebo také ohnivý trojúhelník je pravidelně opakující se konjunkce třech planet, kterým byl přisuzován očima tehdejšího světa, velký význam, především po objevení Supernovy v roce 1604.
Astronom Johannes Kepler ve své knize De Stella nova in pede Serpentarii et de Trigono igneo z roku 1604, konkrétně pochází jméno Trigonum Igneum z původně antického rozdělení dvanácti znamení zvěrokruhu do čtyř skupin, z nichž každé tři znamení jsou v jsou pod stejným elementem v trojúhelníku tedy Trigonu – vodním, ohnivém, vzdušném, zemském.
Na zjevení Trigonum Igneum jsme pohlédli ve vztahu k slunečnímu systému, ke znamením zvěrokruhu a také na jeho vliv na účinek planet. Zodiakální systém můžeme vidět jako kruh o 360°, který je rozdělen tak, že každé znamení má 30°. Ve větším měřítku, může být Trigonumm Igneum Otec-Syn- Svatý Duch, svázáno s 3x 120°, ukotveno ve 4 znameních, která se projevují ve čtyřech elementech ohně, vody, země a vzduchu.

Jakožto znalec Bible a badatel, Tobias Hesse objevil souvislost mezi potopou a objevením se první velké konstelace Trigonum Igneum. Tobias Hesse připomíná Genesis 6/3, kde poprvé nacházíme zmínku o čísle 120. Tento časový úsek objevujeme také později ve Fama Fraternitatis, zejména v souvislosti s budováním svatyně hrobu v roce 1484 a jejím otevření v roce 1604, tedy po 120 letech.
Druhá konstelace Trigonum Igneum se objevuje při narození Krista na začátku našeho letopočtu.
Třetí velká konstelace Trigonum Igneum vstoupila ve známost byla v období Svatého ducha, počátku vzniku domu Sancti Spiritus v roce 1604. Tak můžeme ducha doby umístit někde okolo roku 1600, tím jej zasadit do historického kontextu. K tomu přináleží ještě zkoumání chronologie evropských dějin.
Není to náhoda, že byl tehdejší svět v napětí v období okolo narození Christiana Rosenkreuze, tak jak je to popsáno ve Fama Fraternitatis.
Na jedné straně svět křesťanského středověku se svým mystickým „zlatým věkem“, který přinesl takové mystiky, jakými byli Mistr Eckhart, Jan Tauler, Jindřich Suso.
Na druhé straně tradice arabského světa, jako například ve Španělsku, kde byl do středu zájmu filosofů a badatelů postaven Hermes Trismegistos, praotec hermetismu, známý svou Smaragdovou deskou. V tomto kruhu byla provozována nejen hermetická filosofie, ale také praktická alchymie, kabala, astrologie, magie a léčebné umění. Je to období, ve kterém se stal Hermes Trismegistus, hlasatelem hermetické moudrosti, skrze první spisy pocházející z prvního století, které měly prapůvod v orientu.
Joost Ritman, Bibliotheca Philosophica Hermetica